Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

SiVAS-opleiding

Algemene Voorwaarden

 1. Aanmeldingscriteria
  De verkorte beroepsopleiding en overige (na)scholing zijn in principe alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar. De opleiding is verder bedoeld voor en afgestemd op gezondheidswerkers die voldoen aan een van de onderstaande criteria:
  • Een afgeronde opleiding in de gezondheidszorg op HBO- of universitair niveau
  • Een afgeronde opleiding tot natuurgeneeskundig dan wel holistisch therapeut
  • Praktisch werkzaam in de gezondheidszorg
  Op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie houdt SanoPharm Nederland BV de mogelijkheid open af te wijken van bovenstaande criteria; na een studie-adviesgesprek bepaalt SanoPharm Nederland BV dan de eventuele toelating. Over de uitkomst wordt student uiterlijk twee weken na het studie-adviesgesprek schriftelijk geïnformeerd.
 2. Inschrijven
  Inschrijving voor deelname aan een van de SiVAS-opleidingen geschiedt door een volledig ingevuld (inclusief pasfoto) en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar het secretariaat van SanoPharm Nederland BV. Door ondertekening verklaart de aankomend student zich akkoord met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.
  Studenten worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst, totdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Inschrijvingen boven het maximum aantal deelnemers worden op een wachtlijst gezet.
 3. Bevestiging van inschrijving
  Bevestiging van inschrijving volgt maximaal drie weken na inschrijving per post. De inschrijving wordt definitief:
  • wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de opleiding te laten doorgaan; de sluitingsdatum is twee weken voor aanvang van de desbetreffende opleiding
  • wanneer aan de betalingsvoorwaarden is voldaan
 4. Administratie
  SanoPharm Nederland BV voert de administratie in overeenstemming met de Wet op de Persoonsbescherming. De student kan bij inschrijving aangeven of hij/zij wel of niet op de adreslijst voor medestudenten vermeld wil worden. Deze lijst mag door medestudenten niet voor reclamedoeleinden gebruikt worden en is uitsluitend bedoeld voor onderlinge studentencontact.
  Vragen van administratieve aard dan wel vragen die betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs die niet direct telefonisch beantwoord kunnen worden, zullen binnen twee weken na schriftelijk ontvangst van de bewuste vraag beantwoord worden. Wanneer niet aan deze termijn kan worden voldaan, ontvangt de student schriftelijk een tijdsindicatie wanneer het antwoord redelijkerwijs verwacht kan worden.
 5. Betalingsvoorwaarden
  De student blijft verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld, ook wanneer een derde partij op enigerlei wijze heeft aangegeven de kosten van de opleiding te zullen betalen. Betaling van het lesgeld moet worden voldaan binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
 6. Auteursrechten
  Het auteurs- en eigendomsrecht van alle beschikbare informatie blijft bij SanoPharm Nederland BV. Het is verboden om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan, te gebruiken of laten gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SanoPharm Nederland BV.
 7. Lesverzuim
  Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie plaats. Het is zeer gewenst dat studenten eventueel verzuim tijdig, doch uiterlijk voor aanvang van de les telefonisch of per e-mail doorgeven aan het secretariaat.
 8. Afmelding en administratiekosten
  Met de inzending van het getekende inschrijfformulier heeft de cursist zich definitief ingeschreven voor deelname aan de betreffende opleiding. Als een student door onvoorziene omstandigheden verhinderd is voor deelname, dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan SanoPharm Nederland BV. Bij afmelding tot twee weken voor aanvang van de betreffende opleiding wordt € 45,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee weken voor aanvang van de betreffende opleiding wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. Restitutie is daarna niet meer mogelijk. Eventueel verschuldigde bedragen dienen direct te worden voldaan. Eventueel door SanoPharm Nederland BV aan student te restitueren bedragen worden binnen twee weken na start van de opleiding terugbetaald aan de student.

  Bij wanbetaling komen alle kosten - renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten - voor rekening van de student.
 9. Aansprakelijkheid
  De inhoud van de opleiding is met grote zorg en te goeder trouw samengesteld. SanoPharm Nederland BV stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel eventueel opgelopen door het volgen van de opleiding of de toepassing van de behandelde stof.
 10. Wijzigingen
  De inhoud en de opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de folder(s) of de website www.sivas.nu. Wijzigingen met betrekking tot de lesindeling en examinering zijn voorbehouden.
 11. Examen
  SanoPharm Nederland BV biedt voor elke opleiding de mogelijkheid tot het afleggen van een examen. Relevante gegevens kunt u vinden op onze website www.sivas.nu.
 12. Procedure voor meldingen en klachten
  Eventuele meldingen of klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van SanoPharm Nederland BV. De procedure voor meldingen en klachten kunt u vinden op onze website www.sivas.nu.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden, bel dan naar 0342-420714 of stuur een e-mail naar info@sivas.nu.
Wij helpen u graag verder.